fbpx

Terma dan Syarat

Terima kasih kerana melawat laman web ini. Sila pastikan untuk membaca Terma dan Syarat yang terkandung dalam dokumen ini dengan teliti memandangkan penggunaan laman web ini merupakan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini. Sepanjang laman web ini, istilah “kami”, “aswadskincare” dan “aswad” merujuk Aswad Empire Health and Beauty dan mana-mana yang berkaitan dengannya.

Dasar Privasi Laman Web

Sebarang maklumat peribadi atau bahan dihantar ke laman web Aswadskincare (yang didefinisikan di atas) adalah tertakluk kepada dasar Aswad Empire Health and Beauty mengenai privasi dan perlindungan data peribadi yang dinyatakan dalam Dasar Privasi yang terdapat di sini 

Ketepatan, kesempurnaan dan ketepatan masa maklumat

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang kami ada di laman web ini tidak tepat atau lengkap. Sebarang pergantungan pada bahan di laman web ini akan berisiko. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab memantau sebarang perubahan pada bahan dan maklumat yang terkandung dalam laman web ini.

Penghantaran

Sebarang komunikasi atau bahan bukan peribadi yang anda hantar ke laman web ini melalui mel elektronik atau sebaliknya, termasuk apa-apa data, soalan, komen, cadangan atau sebagainya, dan akan dianggap sebagai tidak sulit. Apa-apa sahaja yang anda hantar atau pos menjadi harta eksklusif Aswadskincare dan boleh digunakan, tanpa apa-apa sekatan untuk tujuan apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada penghasilan semula, pendedahan, penghantaran, penerbitan, penyiaran dan penyiaran. Selain itu, AswadSkincare bebas untuk menggunakannya untuk apa jua tujuan (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan, pembuatan, pengiklanan dan pemasaran produk) apa-apa kenyataan, idea, karya seni, ciptaan, perkembangan, cadangan, konsep atau sejenis yang terkandung dalam mana-mana komunikasi yang anda hantar ke laman web ini. Apa-apa penggunaan sedemikian tanpa pampasan kepada pihak yang mengemukakan maklumat. Dengan mengemukakan maklumat, anda juga memberi jaminan bahawa anda memiliki bahan / kandungan yang dikemukakan, bahawa ia tidak memfitnah di atas penggunaan dan Aswadskincare tidak akan melanggar mana-mana hak pihak ketiga. Walau bagaimanapun, Kumpulan Aswadskincare tidak berkewajipan menggunakan maklumat yang dikemukakan.

Hak Harta Intelek

Semua hak cipta dan hak harta intelektual lain dalam semua teks, imej dan bahan lain di laman web ini adalah milik aswadskincare atau disertakan dengan kebenaran pemilik yang berkaitan.

Anda dibenarkan untuk melayari laman web ini, mengeluarkan semula ekstrak dengan cara mencetak, memuat turun ke cakera keras atau untuk tujuan pengedaran kepada individu lain. Ini hanya akan dilakukan pada syarat bahawa anda menyimpan semua hak cipta dan notis proprietari yang lain dan bahawa notis tanda dagangan di atas muncul di penghasilan semula tersebut. Tiada penghasilan semula mana-mana bahagian laman web ini boleh dijual atau diedarkan untuk mendapatkan keuntungan / untung komersial dan tidak akan diubah atau diperbadankan dalam apa-apa kerja, penerbitan atau laman web lain. Tanda dagangan, logo, watak dan tanda perkhidmatan (secara kolektif “Tanda Dagangan”) yang dipaparkan di laman web ini dimiliki, atau secara eksklusif dilesenkan kepada Aswadskincare. Tiada apa-apa yang terkandung dalam laman web ini harus ditafsirkan sebagai memberikan apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Tanda Dagangan yang dipaparkan di laman web ini. Penggunaan / penyalahgunaan anda Tanda Dagangan yang dipaparkan di laman web ini, atau pada mana-mana kandungan lain di laman web ini, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini, adalah dilarang sama sekali.

Pautan Ke Laman Web Lain

Pautan di laman web Aswadskincare boleh membawa anda ke luar rangkaian Aswadskincare dan Aswad Empire Health and Beauty tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, ketepatan atau fungsi laman web ini. Pautan ini disediakan dengan niat baik dan Aswadskincare tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang perubahan berikutnya dalam laman web lain yang kami sediakan sebagai pautan. Kemasukan mana-mana pautan ke laman web lain tidak menandakan pengesahan oleh Aswadskincare. Kami sangat mengesyorkan agar anda menyedari dan membaca dengan teliti keterangan undang-undang dan privasi semua laman web lain yang anda lawati.

Waranti Dan Penafian

Penggunaan Laman Web Ini adalah semata-mata atas risiko anda sendiri

Waranti

Aswadskincare tidak memberi jaminan apa-apa jenis, sama ada nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya (termasuk jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk satu tujuan tertentu) termasuk jaminan atau pernyataan yang material di laman web ini akan lengkap, tepat, boleh dipercayai, tepat pada masanya, tidak melanggar pihak ketiga; akses ke laman web ini tidak akan terganggu atau bebas daripada ralat; bahawa laman web ini akan selamat; bahawa apa-apa nasihat atau pendapat yang diperoleh dari Aswadskincare melalui laman web ini adalah tepat atau boleh dipercayai dan apa-apa representasi atau jaminan kepadanya dengan nyata ditolak. Kami berhak untuk menyekat atau menamatkan akses anda ke laman web ini atau mana-mana ciri laman web ini atau mana-mana ciri atau bahagiannya pada bilabila masa.

Liabiliti

Aswadskincare atau mana-mana pihak lain yang terlibat dalam mewujudkan, menghasilkan atau menyampaikan laman web ini bagi pihak kami tidak akan mempunyai liabiliti atau tanggungjawab apapun untuk apa-apa kerosakan langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung atau punitif, kos, kerugian atau liabiliti yang timbul daripada akses anda kepada, menggunakan, ketidakupayaan untuk menggunakan, menukar kandungan laman web ini atau yang timbul dari mana-mana laman web lain yang anda akses melalui pautan dari laman web ini atau dari tindakan yang kami ambil atau tidak mengambil sebagai hasil dari sebarang mesej e-mel yang anda hantar kami. Aswadskincare atau mana-mana pihak lain yang terlibat dalam mewujudkan, menghasilkan atau menyampaikan laman web ini tidak bertanggungjawab untuk mengekalkan bahan dan perkhidmatan yang disediakan di laman web ini atau untuk membekalkan apa-apa pembetulan, kemas kini atau siaran berkaitan dengannya. Sebarang bahan di laman web ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Tambahan lagi, Aswadskincare tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab apapun untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami atau disebabkan oleh virus yang boleh menjangkiti peralatan komputer anda atau harta lain disebabkan penggunaan, akses atau muat turun bahan dari laman web ini. Jika anda memilih untuk memuat turun bahan dari laman web ini, anda melakukannya dengan risiko anda sendiri.

Aktiviti Yang Dilarang

Anda dilarang melakukan apa-apa perbuatan yang dianggap tidak wajar dan / atau dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh mana-mana undangundang yang terpakai di laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada: –

  • Apa-apa perbuatan yang boleh menjadi pelanggaran sama ada privasi (termasuk memuat naik maklumat peribadi tanpa persetujuan individu yang berkenaan) atau mana-mana hak undang-undang individu;
  • Menggunakan Laman web ini  untuk memfitnah atau menghina aswadskincare, pekerjanya atau individu lain atau bertindak sedemikian rupa sehingga membahayakan nama baik Aswadskincare;
  • Memuatnaik fail yang mengandungi virus yang boleh menyebabkan kerosakan kepada harta aswadskincare atau harta individu lain. Anda dan Aswadskincare bersetuju bahawa sebarang kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan dikemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia

Kuki(Cookies)

Aswadskincare menggunakan teknologi penjejakan (“cookies”). Dasar Aswadskincare mengenai penggunaan kuki dibentangkan dalam dasar privasi dan maklumat peribadi Aswadskincare yang terletak di sini

Kemaskini Notis Undang-Undang

Kami berhak membuat sebarang perubahan dan pembetulan kepada notis ini. Sila rujuk halaman ini dari semasa ke semasa untuk menyemak maklumat ini dan apa-apa maklumat tambahan baru.